03 - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
DZIEŃ TRZECI

„BĄDŹ POZDROWIONA, PEŁNA ŁASKI, PAN Z TOBĄ” (Łk 1,28)
 
Przed rozpoczęciem rozważania:
Wycisz  swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na  łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i  powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań.
 
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!
 
Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas, Amen!
 
ROZWAŻANIE DNIA: „BĄDŹ POZDROWIONA, PEŁNA ŁASKI, PAN Z TOBĄ”
Słowa, które Archanioł Gabriel wypowiada do Maryi, są dla nas wielkim światłem.
Te  słowa zrodziły się w Bogu. Te słowa wypowiada do Maryi cała Trójca  Święta – przez pośrednictwo Anioła. Słowo Boże nie przemija, lecz trwa  na wieki (Łk 21,33).
Tak samo to pozdrowienie i ta obietnica pełni łaski oraz zapewnienie o Bożej Obecności – trwają na wieki.
Bóg  nieustannie wypowiada to słowo. Jest w tym słowie Cała Miłość Boga  Ojca, Cała Miłość Jezusa i Cała Miłość Ducha Świętego do Maryi.
Za każdym razem, kiedy wypowiadasz te słowa, UCZESTNICZYSZ w Miłości Trójcy Świętej do Maryi.
Za każdym razem, kiedy wypowiadasz te słowa CAŁYM SWOIM SERCEM – łączysz się i jednoczysz się z Bogiem w Jego miłości do Maryi.
Maryja jest PEŁNA ŁASKI, ponieważ Bóg włożył CAŁEGO SIEBIE i CAŁĄ SWOJĄ MIŁOŚĆ w relację z Nią.
Te rekolekcje są zaproszeniem, abyśmy uczynili to samo co Bóg – włożyli całych siebie i całą swoją miłość w relację z Maryją.
 
LEKTURA DUCHOWA:
1. Z książki św. Ludwika Grignion de Montfort Przedziwny Sekret Różańca Świętego:
 
DOSKONAŁOŚĆ AVE MARIA
Któż  mógłby zrozumieć łaski i błogosławieństwa, które działają w nas poprzez  pozdrowienie i dobrotliwe na nas spojrzenie Najświętszej Maryi Panny? W  chwili, gdy święta Elżbieta usłyszała pozdrowienie od Matki Boga,  została napełniona Duchem Świętym, a dziecko, które nosiła w swoim  łonie, poruszyło się z radości. Jeżeli okażemy się godni odwzajemnionego  pozdrowienia i błogosławieństwa Matki Bożej, z pewnością zostaniemy  napełnieni łaskami i w nasze dusze spłyną strumienie duchowego  pocieszenia (Przedziwny Sekret Różańca Świętego, nr 52).
 
Niebo  się raduje, ziemia jest w podziwie za każdym razem gdy mówię: Ave  Maria. Nienawidzę świata, w sercu mam miłość Boga, gdy mówię: Ave Maria.  Moje obawy ustają, namiętności zostają poskromione, kiedy mówię: Ave  Maria. Wzrastam w pobożności, odczuwam skruchę, gdy mówię: Ave Maria.  Mój duch się cieszy, moja troska znika, gdy mówię: Ave Maria. Umacnia  się moja nadzieja, doznaję większej pociechy, gdy mówię: Ave Maria.  Słodycz bowiem tego łagodnego pozdrowienia jest tak wielka, iż wprost  brak słów, żeby ją objaśnić jak należy. I nawet jeżeli powie się o  cudowności Zdrowaś Maryjo, pozostaje ona nadal tak ukryta i tak głęboka,  że nie sposób jej ogarnąć. To pozdrowienie jest słodsze niż miód i  cenniejsze niż złoto. Trzeba często mieć je w sercu, żeby nad nim  medytować i na ustach, żeby ją odmawiać i pobożnie powtarzać (Przedziwny Sekret Różańca Świętego, nr 55).
 
2. Z DZIENNIKÓW ALICJI LENCZEWSKIEJ
Dziś,  jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem. Jak płakał  nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy.
Tak,  jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i niekalających się grzechem,  tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego miłości.
Tym, czym była arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś RÓŻANIEC.
Różaniec  odmawiany wraz z Maryją przed Sercem Miłosiernego Jezusa jest ratunkiem  jak arka dla twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od  nawałnicy zła, jakie zalało świat.
Różaniec  wyprowadzi cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie  niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu.
Amen.

(Słowo pouczenia, nr 316; 19 II 1994)
 
ŚWIATŁO Z FATIMY
13 października 1917 roku, podczas ostatniego, kulminacyjnego objawienia, Maryja przedstawia się jako Matka Boża Różańcowa.
To  bardzo ważne światło, które pokazuje, że Różaniec splata w sobie całe  przesłanie z Fatimy i jest podstawowym, kluczowym narzędziem, aby  wypełnić naglące wezwania „Pani z nieba”.
Fatima przynosi nam jeszcze kilka świateł, które wyjaśniają rolę i moc modlitwy różańcowej.
Prześledźmy je krótko.
Maryja  objawia się dzieciom podczas odmawianego przez dzieci Różańca, tak  jakby chciała dać nam do zrozumienia, że przychodzi do nas i jest z nami  zawsze, kiedy się modlimy na różańcu.

Siostra Łucja, pytana o to, czego najbardziej żądała Matka Boża, odpowiadała: Odmawiania Różańca. Podobnie czyniła Hiacynta, pytana, o co najbardziej prosiła Matka Boża, odpowiadała: O codzienne odmawianie Różańca.
 
Siostra Łucja, której Bóg w sposób szczególny objawił rolę i moc Różańca, wypowiedziała niezwykłe słowa: Najświętsza  Maryja Panna w tych ostatnich czasach, w których żyjemy, nadaje nową  moc modlitwie różańcowej; tak wielką, że nie ma takich problemów, czy to  doczesnych czy przede wszystkim duchowych, w życiu osobistym każdego z  nas, naszych rodzin, rodzin całego świata, wspólnot religijnych, nawet w  życiu ludów i narodów, których nie dałoby się rozwiązać przez Różaniec.  Nie ma trudności, mówię wam – niezależnie od tego, jak wielkie by nie  były – z którymi nie moglibyśmy się uporać dzięki temu nabożeństwu.
Czy  możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy sercem dziecka  uwierzyli, że jest to prawda? Co by się stało, gdybyśmy modlili się z  TAKĄ WIARĄ?
 
WEZWANIE DNIA:
Postanów  sobie dzisiaj, że zaczniesz uczyć się przeżywać modlitwę różańcową tak,  jak pragnie tego Maryja. Dlatego pamiętaj i UFAJ, że kiedy modlisz się  na różańcu, ONA ZAWSZE PRZYCHODZI, JEST Z TOBĄ, MODLI SIĘ RAZEM Z TOBĄ i  MÓWI DO CIEBIE PRZEZ RÓŻANIEC.
 
PAMIĘTAJ,  że kiedy modlisz się na różańcu – sprawiasz, że Maryja sama bierze w  swoje ręce sprawy, które Jej powierzasz. Kiedy się modlisz na różańcu –  Ona zaczyna działać w łagodny, ale stanowczy i skuteczny sposób.
 
ŚWIATŁO SŁOWA:
„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,7-8)
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY:
Modlitwa sprawia, że to sam Bóg zaczyna działać. Tego nam dziś najbardziej potrzeba.
Znajdź dziś 5–15 minut na modlitwę osobistą w ciszy.
Módl się tak, jak cię poprowadzi twoje serce.
Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania.
Możesz zaprosić Maryję i modlić się w Jej obecności.
 
Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji.
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!”
Wybierz  z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię  dotknęło, i rozważaj je w swoim sercu nieustannie aż do następnej  medytacji.
Czyń tak jak Maryja, która „zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”.
 
DZIĘKCZYNIENIE:
Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę:
CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU
TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW, AMEN.
Maryja jest Kecharitomene, czyli pełna łaski od początku. Św. Łukasz napisał, że Duch Święty okrył Kecharitomene obłokiem mocy. Apostoł użył w tym kontekście słowa episkiadzein, które jest greckim odpowiednikiem słowa użytego w Starym Testamencie, we fragmencie mówiącym o tym, jak Obłok Chwały okrył Arkę Przymierza. W starotestamentowym opisie czytamy, że Boża chwała (w postaci Obłoku Chwały) okryła Arkę Przymierza. Co znajdowało się w Arce Przymierza? Dekalog, który Mojżesz otrzymał na Górze Synaj, manna zebrana na pustyni i laska arcykapłana Aarona. Arka przymierza była tak święta, przeniknięta Bożą obecnością i chwałą, że jeśli ktoś przypadkowo dotknął tego Najświętszego Przedmiotu, padał martwy. W czasie niewoli babilońskiej Arka Przymierza zaginęła, co było sytuacją tragiczną, bo przecież Bóg obiecał Mojżeszowi, że przy Arce będzie wysłuchiwał każdej modlitwy, będzie dawał każde błogosławieństwo. Jak niesamowita jest ta pedagogia Boża - Stwórca pozwolił, aby tamta Arka zniknęła, ponieważ nie była już potrzebna. Zapowiadała przyjście najpiękniejszej Arki o imieniu Kecharitomene, która nosiła w sobie Jezusa Chrystusa, Najwyższego Arcykapłana. W sposób doskonały wypełnił On mojżeszowe prawo i ustanowił nowe - już nie na Górze Synaj, lecz na Górze Kalwarii, wieczne przymierze między Bogiem a człowiekiem. Zostawił też siebie jako mannę, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, w każdym tabernakulum i na każdej Eucharystii. Stał się pokarmem, który daje nam życie wieczne już na ziemi. Starotestamentalna Arka Przymierza jedynie zapowiadała Maryję, która wszędzie gdzie się objawia, mówi o tym, że pragnie, abyśmy zamieszkali w Jej Niepokalanym Sercu, czyli Arce, okryci Obłokiem Chwały, ale też weszli do Jej Serca, jak do arki wybudowanej przez Noego, żeby mogła uratować nas przed potopem grzechu i zła zalewającego świat.Maryja zaprasza cię, aby Jej Niepokalane Serce stało się twoim domem.
Maryja jest pełna łaski. Ona jest, jak mówi o Maryi siostra Lucja z Fatimy, Matka nowego pokolenia, podobnie jak była Nowym Drzewem Życia, zasadzonym przez Boga w rajskim ogrodzie świata, aby wszystkie dzieci mogły się żywić jego owocami, czyli każdą łaską. A najpiękniejszym owocem Jej życia jest Jezus. Tak przecież mówi Anioł Gabriel w zwiastowaniu.
Wróć do spisu treści