05 - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
DZIEŃ PIĄTY
 
„DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPI NA CIEBIE I MOC NAJWYŻSZEGO OSŁONI CIĘ” (Łk 1,35)
 
Przed rozpoczęciem rozważania:
Wycisz  swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na  łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i  powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań.
 
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
Oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

Jezu, Maryjo , Józefie – oświecajcie nas, pomagajcie nam ratujcie nas. Amen

ROZWAŻANIE DNIA: „DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPI NA CIEBIE I MOC NAJWYŻSZEGO OSŁONI CIĘ”
Obietnica, którą Bóg daje Maryi w słowach: „Duch Święty zstąpi na ciebie i Moc Najwyższego osłoni cię”, jest też obietnicą dla nas.
W pięknej pieśni Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej, noszącej tytuł: „Pomódl się Miriam” – do Maryi zostają skierowane słowa: Gdzie Ty jesteś – zstępuje Duch Święty, gdzie Ty jesteś, niebo staje się.
Święty  Ludwik de Montfort pisze, że Duch Święty zstąpi z całą obfitością  swoich darów na duszę, w której dostrzeże odbicie Maryi.
Złota zasada rozeznania duchowego, praktykowana przez ojców Kościoła oraz świętych – mówi: Wybierając między różnymi rzeczami, wybierz tę, która przynosi ci więcej Ducha Świętego.
Zdaniem de Montforta nie ma niczego, co by mogło przynieść nam więcej Ducha Świętego niż oddanie się Maryi.
 
LEKTURA DUCHOWA:
1. Z TRAKTATU O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
O,  jakże szczęśliwy jest człowiek, co wszystko oddał Maryi, który się  Maryi ze wszystkim i we wszystkim powierza i dla Niej zatraca. Całkowicie należy on już do Maryi, a Maryja do niego [podkr. A.P.] (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 178–179).
Kiedyż  nadejdą owe czasy szczęśliwe – rzekł pewien wielki czciciel Maryi –  kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, gdy Maryja zostanie ustanowiona  Panią i Władczynią serc, by je zupełnie poddać panowaniu wielkiego i  jedynego Jezusa? Kiedyż dusze będą tak oddychać Maryją, jak ciało  oddycha powietrzem? Wtedy to dopiero staną się cuda na tym padole, kiedy  Duch Święty, znajdując swą najdroższą Oblubienicę jakby odzwierciedloną  w duszach, zstąpi na nie z całą obfitością i napełni je swymi darami,  zwłaszcza da-rem mądrości, by przez nie dokonywać cudów łaski. Drogi  bracie, kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, ów wiek Maryi, gdy dusze  wybrane i przez Maryję wyproszone u Najwyższego, same się zatracając w  otchłani Jej wnętrza, staną się żywymi Jej obrazami, by kochać i wielbić  Jezusa Chrystusa? Czasy te nadejdą dopiero wówczas, gdy ludzie poznają i  praktykować będą nabożeństwo, którego nauczam: „Niech przyjdzie  królestwo Twoje, niech przyjdzie królestwo Maryi” (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 217).
 
2. Z DZIENNIKÓW ALICJI LENCZEWSKIEJ:
Chrześcijanie  i Kościół muszą być ukrzyżowani, aby dopełniła się ofiara Moja i aby  nastąpiło zmartwychwstanie ludzkości w Duchu Świętym.
Będę umierał powtórnie w ludzie Moim, aby Duch Święty odrodził ludzkość.
Jest  czas ofiary Kościoła – czas ofiary chrześcijan. Czas ofiary krzyżowej  Mojego Ciała, jakim jest Kościół. Dlatego potrzebne jest świadectwo  wiary, modlitwa i umartwienie w intencji ratowania ludzkości i świata  przed zatraceniem w szatanie.
Kościół musi obumrzeć, aby odrodzić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnieć blaskiem Ducha Świętego.
Nie lękaj się krzyża. Stań pod nim ufnie i z miłością spoglądaj na nadchodzący świt zmartwychwstania.
Czas łaski trwa – to czas na nawrócenie, na opamiętanie, na ocalenie wielu przez ofiarę synów Moich i córek – dzieci Miłości.
Każdy,  kto stanie pod krzyżem, kto przyjmie krzyż, jest razem z Maryją – Matką  Boleści, która pomoże wytrwać w miłości i ofiarowaniu. Przez Nią  powtórnie przyjdę na świat w blasku i mocy jako Zwycięzca i Król (Słowo pouczenia, nr 420 – te słowa zostały Alicji przekazane 15 II 2000 – jako orędzie na nowe tysiąclecie).
 
WEZWANIE DNIA:
„Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”.
Duch Święty może zstąpić w twoją nędzę. Trzeba ją tylko UZNAĆ i ODDAĆ.
Oddaj dziś Maryi to, co masz w sobie najciemniejszego.
Oddaj to, co jest cieniem, grzechem, niebezpieczeństwem lub potencjalnym źródłem zła.
Uczyń to własnymi słowami lub użyj poniższej modlitwy:
Maryjo, która przychodzisz, aby ratować, ocalać i chronić,
poświęcam Twojemu Niepokalanemu Sercu najciemniejsze zakamarki mojej duszy,
oddaję Ci moje grzechy, moje nieczyste intencje, mój egoizm, pychę oraz nieuporządkowaną miłość własną.
Oddaję  Ci na własność to wszystko, co jest moim grzesznym przywiązaniem oraz  zniewoleniem. Oddaję Ci całą moją ciemność oraz całą moją nędzę.
Złóż to wszystko pod stopy swojego Syna, aby w całym moim życiu zwyciężyła Miłość Jezusa.
Maryjo, niech przez Twoje wstawiennictwo zstąpi na mnie Duch Święty,
niech przez Twoje Niepokalane Serce osłoni mnie Moc Najwyższego! Amen.
 
ŚWIATŁO SŁOWA:
„Wszedłszy  do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w  świątyni. (…) Potem uczył ich mówiąc: »Czyż nie jest napisane: Mój dom  ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z  niego jaskinię zbójców«” (Mk 11,15-17)
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY:
Modlitwa jest domem Ducha Świętego
Znajdź dziś 5–15 nut na modlitwę osobistą w ciszy.
Módl się tak, jak cię poprowadzi twoje serce.
Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania.
Możesz zaprosić Maryję i modlić się w Jej obecności.
Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji.
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!”
Wybierz  z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię  dotknęło, i rozważaj je w swoim sercu nieustannie aż do następnej  medytacji.
Czyń tak jak Maryja, która „zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”.
 
DZIĘKCZYNIENIE:
Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę:
CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU
TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW, AMEN.
Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę: CHWAŁA OJCU I  SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA  WIEKI WIEKÓW, AMEN. ROZWAŻANIA KS.DOMINIKA CHMIELEWSKIEGO: Maryja jest  Pośredniczką łaski, ale nie jest jej źródłem. Jej autorem zawsze jest  Duch Święty, a Maryja jej Rozdawczynią, karmiącą łaskami swe dzieci.  Żyjąc w Niej i będąc przy Niej jak Jezus - masz nieustanne niebo na  ziemi. Święty Ludwik Grignon de Montfort ujął tę tajemnicę pośrednictwa w  swoim Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.  Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je Maria, to znaczy morze.  Utworzył też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Maryją.
 
Bóg Syn dał swojej Matce wszystko, co swym życiem, śmiercią, swymi  nie- skończonymi zasługami i przedziwnymi cnotami wysłużył. Przez Nią  daje swoim członkom udział w swych zasługach i cnotach, i przez Nią  rozdaje łaski swoje (św. Albert Wielki).
 
Maryja jest Jego tajemniczym kanałem, przewodem, przez który  łagodnie, a obficie płyną bogactwa Jego miłosierdzia. Bóg Duch Święty  udzielił Maryi, swojej wiernej Oblubienicy, niewypowiedzianych darów.  Maryja jest: Córką Ojca, Matką Jezusa i Oblubienicą Ducha Świętego.
Wróć do spisu treści