33 - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
DZIEŃ 33
 
I RZEKŁ ZASIADAJĄCY NA TRONIE: „OTO CZYNIĘ WSZYSTKO NOWE”
(Ap 21,5)
 
Przed rozpoczęciem rozważania:
Wycisz  swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na  łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i  powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań.
 
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!

Jezu, Maryjo , Józefie - oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas, Amen!
 
ROZWAŻANIE DNIA: I RZEKŁ ZASIADAJĄCY NA TRONIE: „OTO CZYNIĘ WSZYSTKO NOWE” (Ap 21,5)
Przez akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi – Bóg zasiada na tronie twojego serca i życia – aby wszystko uczynić nowym.
„Oto czynię wszystko nowe” – te słowa Boga Ojca wypełniły się w momencie niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
„Oto  czynię wszystko nowe” – te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili,  kiedy Maryja wypowiedziała: „FIAT – niech mi się stanie według słowa  twego”.
„Oto czynię wszystko nowe” – te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili, kiedy Słowo stało się Ciałem.
„Oto  czynię wszystko nowe” – te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili,  kiedy Jezus powiedział: „Oto Matka twoja” i „Oto syn twój”.
„Oto czynię wszystko nowe” – te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili Zesłania Ducha Świętego.
„Oto czynię wszystko nowe” – te słowa Boga Ojca wypełniły się w chwili twojego Chrztu Świętego.
„Oto czynię wszystko nowe” – te słowa Boga Ojca wypełniają się, kiedy wypowiadasz akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
„Oto  czynię wszystko nowe” – w tych słowach wypełnia się tryumf  zapowiedziany obietnicą Maryi: „Na koniec Moje Niepokalane Serce  zwycięży”.
W każdym akcie „poświęcenia”, czyli konsekracji – DZIAŁA BÓG.
Tym różni się akt poświęcenia od aktu oddania.
Oddać się możesz mocą swojej własnej woli.
Poświęcenie dokonuje się mocą Bożej Woli, która działa za zgodą twojej woli.
W twoim akcie poświęcenia się działa Bóg Ojciec, który chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
W  twoim akcie poświęcenia działa Jezus, który mocą swojego słowa z Krzyża  daje ci udział w „byciu dzieckiem Maryi”, które z natury przysługuje  tylko Jemu.
W  twoim akcie poświęcenia działa Duch Święty, ponieważ każda konsekracja  jest aktem uświęcenia, które dokonuje się mocą Ducha Świętego.
W twoim akcie poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi działa cała Trójca Święta.
W chwili, kiedy poświęcasz się Niepokalanemu Sercu Maryi,
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
jeden Bóg w Trzech Osobach – mówi do ciebie:

„OTO CZYNIĘ WSZYSTKO NOWE
 
LEKTURA DUCHOWA:
2. Ks. Franciszek Blachnicki: „LIST Z FATIMY”[1]
Orędzie fatimskie a nasze zadania
To,  co się dokonało ostatnio w Polsce i co trwa w swoich skutkach, to  ostateczna konfrontacja dobra i zła. Walka prowadzona już od 40 lat  weszła w fazę ostateczną. Stanęliśmy oko w oko w obliczu siły, która  ukazała nam się z całą brutalnością, bez żadnej maski zakłamania.
Wydaje  się jednak, że orędzie fatimskie może nam dopomóc do jaśniejszego  uświadomienia sobie zasad strategii duchowej walki na chwilę obecną.
Skoro  Polska znalazła się w samym centrum tej walki, której przewodzi  Niepokalane Serce Maryi, musimy dziś szczególnie, my – Polacy, wsłuchać  się w orędzie Fatimy.
Dlatego  podsumowując powyższe refleksje inspirowane przez spotkanie z Fatimą,  możemy sformułować pięć następujących zasad dla naszego działania w  obecnej sytuacji.
 1. Prawda nas wyzwoli
Musimy wyzwolić się sami wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości,  który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego  przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w  niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby  widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy zdemaskować  kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu w świetle wiary i w perspektywie  nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie  tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie!
 1. Oddajcie się mojemu Niepokalanemu Sercu
Znając prawdę i wiedząc z jaką siłą musimy walczyć, oddajmy się Niepokalanej,  aby uczestniczyć w Jej mocy i zwycięstwie! W tym oddaniu się możemy  przezwyciężyć lęk i znaleźć ufność. Oddając się Niepokalanej,  uczestniczymy w rzeczywistości odkupienia już dokonanego przez  Chrystusa. Stańmy się narzędziem Niepokalanej i Jej rycerstwem, jak  uczył nas św. Maksymilian Kolbe.
 1. Módlcie się o nawrócenie grzeszników
Módlmy  się z odwagą wiary i miłości za wszystkich bez wyjątku! Za tyranów, za  zdrajców, za zbrodniarzy, za zaślepionych i zniewolonych przez żądzę  władzy albo przez lęk. Obejmijmy tą modlitwą o nawrócenie wszystkich  tych ludzi, przez których utrzymywany jest i niesiony ten system  zniewalania narodów. Przeciwstawiajmy tej potędze wiarę i ufność  wyzwalające moc Boga Najwyższego, która musi zwyciężyć. Odmawiajmy w tej  intencji codzienny Różaniec, zwłaszcza wspólny, gdziekolwiek możemy się  łączyć i gromadzić.
 1. Czyńcie pokutę
Nie możemy walczyć zwycięsko i być narzędziem Niepokalanej, skoro sami  jesteśmy zniewoleni przez grzech! Musimy odwrócić się od grzechu, od  wszelkich przejawów swojego egoizmu. W ten sposób wyzwalając siebie,  łączymy się coraz pełniej z Niepokalaną i stajemy się zdolni do  wyzwalania innych. Musimy jako naród szczególnie wyzwalać się z niewoli  alkoholizmu, zabijania poczętego życia i pokutować za te grzechy, bo one  są przyczyną dopuszczenia przez Boga nieszczęść.
 1. Składajcie ofiary
Dając świadectwo prawdzie bez lęku, bądźmy gotowi przyjąć na siebie  cierpienia i prześladowania. Ofiarujmy je z gotowością przebaczenia za  tych, którzy są ich sprawcami! Wtedy jesteśmy najsilniejsi miłością.  Wtedy zwyciężamy przez Krzyż – tak jak zwyciężył Chrystus.
W ten sposób, przyjmując i wypełniając Orędzie Fatimskie w naszej  aktualnej sytuacji, wejdziemy na drogę pełnego zwycięstwa. Nie  zwyciężymy, jeżeli gwałtowi przeciwstawimy gwałt, ale zwyciężymy zło  dobrem!
 
ŚWIATŁO Z FATIMY:
Zapadła mi w pamięć pokrzepiająca obietnica Najświętszej Maryi Panny, która streszcza i wieńczy Jej przesłanie:„Moje Niepokalane Serce zwycięży” — napisał papież Benedykt XVI we wprowadzeniu do książki Ostatni świadek objawień fatimskich — Moje rozmowy z siostrą Łucją kard. Tarcisia Bertone, sekretarza stanu.
„Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.
Te słowa mówi Maryja.
Ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.
Ta, która nigdy nie zwątpiła w Bożą obietnicę.
Ta, która zwyciężyła we wszystkich duchowych walkach.
Ta, którą Bóg ustanowił Królową nieba i ziemi, ponieważ „królować” to  znaczy: „służyć”, a Ona jest zawsze pokorną Służebnicą Pańską.
Ta, która będąc w niebie, patrzy na wszystko oczyma Boga.
Ta obietnica jest dla każdego, kto poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi.  Maryja odniesie tryumf w życiu każdego dziecka Bożego, które Jej się  całkowicie odda. Ale to nie wszystko.
Każdego, kto Jej się odda – „użyje w potężny sposób” – dla odniesienia swojego zwycięstwa.
Poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi, stajesz się częścią Jej zwycięskiego zastępu.
Zastępu  małych i pokornych dzieci Bożych, które pod wodzą swojej Niebieskiej  Mamy i Królowej staną się apostołami czasów ostatecznych.
Czy Dobry Bóg mógł nam udzielić większej łaski?
Im większa ciemność zapadać będzie nad światem, tym bardziej i mocniej oczekujmy Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.
Jesteśmy wezwani, aby uwierzyć, że spełnią się słowa powiedziane nam od Pana, przez Maryję.
Jesteśmy wezwani, aby nigdy nie zwątpić w obietnicę zwycięstwa daną Maryi i Jej potomstwu.
Jesteśmy wezwani, aby z Maryją, w Maryi i przez Maryję – odnieść ostateczne zwycięstwo nad wszelkim złem.
Jesteśmy wezwani, aby razem z Maryją królować poprzez SŁUŻBĘ Bogu, Kościołowi i naszym bliźnim.
Jesteśmy wezwani, aby czynić Maryję znaną i kochaną – po to, aby Jezus był znany i kochany.
Jesteśmy wezwani, aby wszelkimi możliwymi sposobami przyprowadzić wszystkich  naszych braci i nasze siostry – do Niepokalanego Serca Maryi, w którym  Bóg przygotował bezpieczne i niezawodne schronienie dla wszystkich  swoich dzieci.
 
WEZWANIE DNIA:
Św. Ludwik de Montfort zachęca, aby w dniu oddania się Matce Bożej – złożyć  Jej dodatkowy dar. Jaki jeszcze dar moglibyśmy Jej złożyć, skoro  oddajemy Jej całych siebie?
Wiemy już, że Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego  Serca Maryi. Wiemy też, że Jezus pragnie, aby Maryja była bardziej  znana i kochana. Wiemy również to, że Maryja pragnie, aby każde Jej  dziecko oddało Jej się całkowicie poprzez akt poświęcenia się Jej  Niepokalanemu Sercu.
Wiedząc to wszystko – ofiarujmy Bogu i Maryi to, czego najbardziej pragną:
1. Pomódl się o światło Ducha Świętego i pomyśl:
 • w jaki sposób możesz rozpowszechniać nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi?
 • co możesz robić, aby czynić Maryję coraz bardziej znaną i kochaną?
 • co możesz podjąć, aby zachęcać kolejne osoby do oddania się Matce Bożej?
2. Swoje pomysły i refleksje zapisz na odwrocie swojego aktu oddania się.
To  będzie najwspanialszy dar, jaki możesz ofiarować Bogu i Maryi w dniu, w  którym złożysz akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
P.S. Pracujemy obecnie nad wydaniem książki z tekstami tych rekolekcji. Poza rozważaniami rekolekcyjnymi w książce znajdą się:
 • liczne wskazówki, jak żyć oddaniem się codzienności,
 • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
 • świadectwa uczestników rekolekcji oraz osób oddanych,
 • wyjaśnienie – jak przygotować dzieci do prostego aktu oddania,
 • opis oraz fragmenty najważniejszych lektur duchowych dla osób oddanych,
 • opis dzieł, które możemy podjąć wspólnie – jako osoby oddane Jezusowi i Maryi.

ŚWIATŁO SŁOWA:
„I dam wam serce nowe i ducha nowego
tchnę do waszego wnętrza,
odbiorę wam serce kamienne,
a dam wam serce z ciała” (Ez 36,26)
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY:
Głęboka modlitwa rodzi głęboką jedność. Trwając razem na modlitwie, możemy osiągnąć jedność, której pragnie Jezus.
Znajdź dziś 5–15 minut na modlitwę osobistą w ciszy.
Módl się tak, jak cię poprowadzi twoje serce.
Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania.
Możesz zaprosić Maryję i modlić się w Jej obecności.
 
Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji.
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!”
Wybierz  z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię  dotknęło, i rozważaj je w swoim sercu nieustannie aż do następnej  medytacji.
Czyń tak jak Maryja, która „zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”.
 
DZIĘKCZYNIENIE:
Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę:
CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU
TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW, AMEN.

[1]  Ksiądz Franciszek Blachnicki to jedna z najwybitniejszych postaci  polskiego Kościoła XX wieku. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny. 30  września 2015 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności  cnót, nadając księdzu Blachnickiemu tytuł „Czcigodnego Sługi Bożego”.
               W 1982 roku ksiądz Franciszek Blachnicki napisał proroczy tekst, któremu nadał tytuł List z Fatimy.  Niech fragmenty tego listu będą podsumowaniem naszych rekolekcji oraz  wyznacznikiem dla dalszej pracy duchowej oraz apostolskiej.
Jak ważne, abyśmy zrozumieli, że toczy się potężna walka o to, żeby odebrać Ci Maryję z twojego życia duchowego i serca, odebrać Tą, która ma pełną moc miażdżenia dzieł szatana w twoim życiu. Pamiętam wspomnienia pewnego egzorcysty, któremu demon złożył propozycję, mówiąc: "Zabiorę ciwszystkie obsesyjne, dręczące pokusy nieczystości, którymi ciebie nieustannie atakuję, ale przestań o Niej mówić”。 Jak demonowi bardzo zależy, by nie wspominać nic o Maryi.A kiedy Niepokalana jest nieznana, to trudno ją pokochać, bo jak można szczerze pokochać kogoś, kogo się nie zna. Jest odległa. Pamiętam nieznajomość Maryi sprzed mojego nawrócenia, kiedy wydawała mi się Ona wielką Królową gdzieś na chmurce, w Królestwie Niebieskim, na tronie, z berłem w ręku, która przygląda się naszemu życiu na ziemi, ale jest tak odległa, tak eteryczna, wzniosła i majestatyczna, że nie ma wpływu na nic, bo jest daleko. Jak bardzo się myliłem. Kiedy zacząłem Ją poznawać przez doświadczenie swojego serca, bardzo osobistego z Nią, zobaczyłem, jak Ona jest niesłychanie blisko, jak Ona jest zwyczajna w tym wszystkim, co my często usiłujemy uczynić w Niej nadzwyczajnego. Tymczasem, Ona jest tak niesamowicie zwyczajna w naszym zwyczajnym życiu, do tego stopnia, jakby chciała zdjąć koronę, przebrać się, by wyglądać jak przeciętna współczesna dziewczyna, wejść do twojego życia, jechać z tobą do pracy, na zakupy, sprzątać, przygotować obiad. Ona kocha ukrycie, miłuje skromność. Maryja jest cała uczyniona z pokory. Kiedy spotkałem jedną z wizjonerek w Medjugorie, która widzi Maryję codziennie, zapytałem: ,,co jest takiego charakterystycznego, kiedy Maryja przychodzi do Ciebie?”.. Widząca odpowiedziała, że najbardziej zdumiewa ją pokora Maryi. ,,Polega ona na tym, że kiedy Matka Boża przychodzi do mnie, to mam wrażenie, że ja jestem królową wszechświata, a Ona jest mną'. Jej pokora miażdży demona.

Moc Maryi rozbłyśnie szczególnie w czasach ostatecznych, kiedy szatan będzie atakował Jej pietę, czyli Jej wierne dzieci, które Ona przygotowuje do walki z nim. W oczach świata będą oni prześladowani, mali i poniżeni, jak pięta w stosunku do całego ciała, ale w zamian otrzymają niezwykłe bogactwo łaski Bożej, które Maryja rozdawać będzie z wielką obfitością. Jestem pewien, że żyjemy w czasach, które są czasami formowania się pokolenia zrodzonego z Niewiasty w mocy Ducha Świętego, kształtowanego po to, aby zmiażdżyć szatana, aby w sposób niesamowity przyczynić się do triumfu Niepokalanego Serca Maryi na całym świecie. Ciekawe, że ci święci nie będą takimi świętymi, o których czytamy na przestrzeni pokoleń. Będą to święci charakteryzujący się dziecięctwem Bożym. Ukryci w Maryi,niewidzialni nawet dla szatana. Alicja Lenczewska, mistyczka mówiła, że Jezus przekazał jej, iż dzisiejsze pokolenie nie jest w stanie kultywować szkół duchowości jednoczenia się z Bogiem, jakie były na przestrzeni wielu pokoleń. Asceza, umartwianie, doskonalenie duszy i ciała, metody mistycznego jednoczenia się z Bogiem, metody pokutne - dla dzisiejszego pokolenia są wręcz niemożliwe do naśladowania. To pokolenie jest tak poranione i słabe, że nie jest w stanie naśladować wielkich świętych z poprzednich epok. Dlatego, to dla nich przygotowano dziecięctwo Boże ukryte w Maryi. Można przyjąć to z niedowierzaniem: "Jak ja mogę być wybrany na świętego, który przyczyni się do triumfu Niepokalanego Serca Matki Bożej? Kim jestem?” Właśnie ty masz do tego predyspozycje, dlatego, że jesteś tak słaby i tak bardzo poraniony, że jedynie w Maryi, przez Nią i w Niej możesz dokonywać rzeczy nieprawdopodobnych. Ona będzie promieniować przez ciebie, posługując się tobą i twoim ciałem, wypraszając ci niesamowitą moc Ducha Świętego, kiedy pójdziesz do ludzi, do których Ona cię pośle.
Wróć do spisu treści