Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści

HISTORIA PŁOMIEŃ MIŁOSCI Niepokalanego Serca Maryii
„Matko Boża! Rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.”
Nad Nabożeństwem do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi
 W celu uzyskania Imprimatur czyli aprobatę władz kościelnych Biskupa Miejsca

1. Kontekst historyczno-duchowy:
2. Rola Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi w życiu Kościoła:
3. Budzenie do życia duchowego (ożywienie duchowe):
4. Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi w modlitwie Kościoła:
5. Pogłębiona wrażliwość na Niepokalanego Serca w liturgii:
6. Zasadność wotywy o Płomieniu Miłości Niepokalanego Serca Maryi:
a. Argument z tradycji:
b. Argument formacyjny:
c. Argument pastoralny:
7. Wotywa o Płomieniu Miłości Niepokalanego Serca Maryi  mistyczka Elżbieta Kindelmann:
a. Argument historyczny:
b. Argument teologiczny:
8. Argument eklezjalny: rozpowszechnianie idei przez mistyczkę Elżbieta Kindelmann:
a. Argument ekumeniczny:
b. Argument mistyczny:
9. Walor pastoralny:
 
10. Wnioski:
1 2
  Odpowiedzią na wezwanie Maryi z objawień w Erd jest  rozwijający się na świecie, a powstały na Węgrzech w 2009 r.
Ruch  Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi.
Pierwsza taka wspólnota  powstała w Kaliszu w 2015 r. w sanktuarium św. Józefa.
Ruch Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi został zaaprobowany oficjalnie przez kard. Petera Erdö, arcybiskupa Esztergom-Budapeszt. Z inicjatywy Ireny Berkowicz powstała przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu pierwsza w diecezji (i prawdopodobnie w Polsce) Wspólnota  Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi. 2 lutego 2015 roku swojego  błogosławieństwa udzielił jej ks. prałat Jacek Plota. Data ta jest Bożym zrządzeniem, bo Maryja prosiła bowiem o obchodzenie święta Płomienia  Miłości jej Niepokalanego Serca właśnie wraz ze świętem Matki Bożej Gromnicznej. Pierwszym opiekunem grupy był ks. Szymon Rybak, obecnie  jest nim ks. Michał Świgoniak.
Wspólnota liczy około 50 osób różnego stanu i wieku, którzy spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w sanktuarium św. Józefa na  Mszy św. i wspólnej modlitwie Koronką do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, w której uczestniczy coraz więcej wiernych. Wspólnota  organizuje pielgrzymki i wyjazdy formacyjne - m.in. do Gietrzwałdu,  Krakowa, Zakopanego, Wadowic, Gdańska oraz dni skupienia w Sadowiu, czy w Domu Formacyjnym Ojców Jezuitów w Kaliszu. Członkowie wspólnoty biorą  czynny udział w życiu parafii oraz diecezji i w szczególny sposób  odpowiadają na wezwanie Maryi do modlitwy za kapłanów otaczając  modlitewną opieką kilku księży w ramach Apostolatu Margaretka. Modlą się w intencji Kościoła, osób konsekrowanych, konających i dusz  czyśćcowych, za grzeszników, osoby chore i cierpiące, dzieci  nienarodzone i rodziny, prześladowanych chrześcijan i o pokój na  świecie.

Bóg poszukuje człowieka
XIX i XX wiek to czas dramatycznej walki z Kościołem, prześladowań,  czas wojen, rewolucji, zwodniczego „oświecenia”, laicyzacji i rozwoju  zgubnych ruchów i ideologii. To też paradoksalnie czas wielkiej łaski  dla Kościoła, bo Bóg w swojej miłości uznał za stosowne posłużyć się dla  naszego ocalenia najdoskonalszym narzędziem i oddaje nam tę, której serce przepełnione jest żarem miłości dla grzesznego człowieka.  Pojawiają się coraz częstsze zjawiska płaczących wizerunków Matki Bożej,  w tym także ikon w Kościele wschodnim, mające poruszyć sumienia  i ostrzec przed sprawiedliwym sądem. Coraz chętniej Maryja przychodzi  osobiście do swoich dzieci, by nawrócić ich ku swojemu Synowi. Oprócz  wielkich i powszechnie znanych objawień maryjnych w miejscach takich  jak: Lourdes, Fatima, Rue du Bac, Gietrzwałd, La Salette, Akita czy  Kibeho, nie brakuje także tych mniej znanych czy bardziej intymnych.  Wiele z nich uzyskało już aprobatę Kościoła, inne wciąż są badane.

Objawienia Maryi
W latach 1961-1981 łaski objawień maryjnych i duchowych rozmów  z Jezusem i Maryją dostąpiła Elżbieta Szanta (po mężu Karolina  Kindelmann), uboga wegierska wdowa, matka szóstki dzieci. Elżbieta  przeżywała chwile oschłości, duchowych ciemności i beznadziei. Miała  świadomość swoich niedoskonałości, intelektualnego i duchowego ubóstwa,  a od porzucenia relacji z Bogiem powstrzymała ją właściwie tylko  wierność swojemu tercjarskiemu, karmelitańskiemu powołaniu i nałożonym  w związku z nim praktykami religijnymi. Do tej wierności wielokrotnie  odnosiła się Matka Boża, podkreślając, że „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” odmówione w stanie oschłości ma większą wartość niż płomienne, długie  modlitwy zanoszone w chwilach pocieszenia i uniesienia. Elżbieta  spisywała swoje doświadczenia, zalecone przez Matkę Bożą modlitwy  i wskazówki. Treść objawień uzyskała aprobatę biskupa.
Objawienia w Erd w nierozerwalny sposób związanie są z objawieniami  w Fatimie. Nabożeństwo pierwszych sobót, o które prosiła wówczas Maryja,  nie zostało podjęte i wystarczająco rozpowszechnione, niewiele jest na  świecie, może poza Polską, miejsc, w których wynagradza się  Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i grzechy w formie, o jaką prosiła  sama Matka Boga, być może dlatego Maryja raz jeszcze wskazuje na swoje  Serce gorejące, płonące miłością, jako na arkę mającą być dla nas  schronieniem. Przed czym mamy się chronić? Dzisiaj więcej mówimy o Bożej  miłości, miłosierdziu, niemalże pewnym zbawieniu, niż o nieuniknionym  sądzie i Bożej sprawiedliwości. Nie zniknęła jednak niestety  rzeczywistość grzechu, nie przestał działać szatan. Przeciwnie, widać  wyraźnie, że coraz zacieklej walczy, by pociągnąć nasze dusze na  zatracenie. Maryja mówi wyraźnie, w jak wielkim niebezpieczeństwie  jesteśmy, dlatego prosi o rozpowszechnianie nabożeństwa do Płomienia Miłości jej Niepokalanego Serca jako sposobu na oślepienie szatana.
Można zaryzykować stwierdzenie, że jeśli objawienia maryjne nie są skoncentrowane na Jezusie, nie są autentyczne. Maryja zawdzięcza wszak  swoją godność faktowi Bożego macierzyństwa, a jej pokora nie pozwoliłaby zatrzymać uwagi na sobie kosztem jej Boskiego Syna. Także i w objawieniach w Erd Maryja wciąż odwołuje się do Jezusa Chrystusa  przypominając, jak wielką wagę ma choćby nabożeństwo do ran Pana Jezusa  nieco już zapomniane w Kościele, a stanowiące wielkie pragnienie Matki  Bożej. Maryja prosi o publiczne oddawanie czci ranom m.in. poprzez  pięciokrotne czynienie znaku krzyża świętego, znaku, którego dziś często  się wstydzimy, wykonujemy niedbale, którego uczynienie w pewnych sytuacjach wymaga niemal heroizmu, znaku, za który prześladowani  chrześcijanie wciąż oddają życie.
Jezus w rozmowach z Elżbietą powtarza też to, co mówił już św.  Faustynie: że przychodzi szczególnie do grzeszników, by okazywać im  swoje miłosierdzie. Zachęca do ufnej i wytrwałej modlitwy, samozaparcia,  żalu za grzechy i rozważania Jego męki. Chce proszącym udzielać swych  łask, tęskni za każdym człowiekiem, prosi o modlitwę za grzeszników. Te  treści za swoim Synem powtarza też Maryja.

Msza święta, pokuta i post
Szczególne miejsce w objawieniach z Erd zajmuje Msza św. Maryja  podkreśla, że godny udział we Mszy św. jest najskuteczniejszym sposobem  oślepiania szatana, zaś uczestnictwo w nieobowiązkowej Mszy w ciągu  tygodnia owocuje przeobfitymi łaskami dla osoby, w której intencji  została ona ofiarowana. Do Stołu Pańskiego winna prowadzić nas nie  rutyna czy przyzwyczajenie, ale ogień miłości. Chrystus podkreśla też  przebóstwiającą moc swojej Przenajdroższej Krwi i prosi o podejmowanie  wiernej i jak najczęstszej adoracji Najświętszego Sakramentu. Matka Boża  ubolewa, że świat cierpi z powodu swojej materiarialistycznej niewoli,  a troska o dobra doczesne stanowi mur między człowiekiem i Stwórcą.  Pojawia się więc w jej orędziach wezwanie do podejmowania postu  o chlebie i wodzie, zwłaszcza w poniedziałki. Wartość takiego postu jest  nie tylko wynagradzająca i kształtująca duszę podejmującego to  wyrzeczenie, ale jest też ogromną pomocą dla dusz w czyśćcu cierpiących,  zwłaszcza dusz kapłańskich. Mamy podejmować dobrowolne ofiary dla Bożej  miłości, a przede wszystkim przyjmować cierpienie zesłane nam dla  naszego uświęcenia. Maryja podkreśla, że przez cierpienie najbardziej  zbliżamy się do jej bolejącego Serca, ponadto czeka nas za nie  niewyobrażalna nagroda w niebie i tylko o takiej powinniśmy myśleć nie  szukając jakiegokolwiek zysku czy nagród tu na ziemi.
„Pokuta, pokuta, pokuta” - to wezwanie Matki Bożej z Fatimy jest  w Erd powtórzone z pełną mocą. Pokuta jest konieczna nie tylko dla  naszego zbawienia, ale też dla dobra całej wspólnoty. Wolelibyśmy o niej  nie myśleć, często sprowadzamy ją do odmówienia np. litanii zadanej  przez spowiednika, tymczasem Maryja prosi m.in. o nocne czuwania,  podejmowanie rozmaitych, zgodnych ze stanem wyrzeczeń, o przekraczanie  naszych możliwości. Pokuta musi „boleć”.
Maryja nie zapomina o tych, którzy dla swojego zbawienia nic już  zrobić nie mogą. Prosi o ofiarowanie za nich Mszy św., postu, daje nam  nowe też narzędzie: ofiarowanie za dusze czyśćcowe i za konających  modlitwy „Zdrowaś Maryjo” z odwołaniem do Płomienia Miłości  Niepokalanego Serca NMP jako szczególnie miłej jej i skutecznej modlitwy  wstawienniczej.

Modlitwa za kapłanów
W swojej pokorze Matka Boża prosi Elżbietę o przekazywanie swojego  posłannictwa pod ocenę kapłanom. Ich również zachęca do postu,  a zwłaszcza do tego, by w żadnym kazaniu nie pomijali jej imienia. Prosi  ich o ufność, wierność, gorliwość i rozbudzanie miłości do Matki  Kapłanów. Z drugiej strony podkreśla konieczność wzmożonej modlitwy za  kapłanów i o powołania  kapłańskie, mówiąc, że nasza modlitwa jest  właśnie tym, czego im brakuje do odważnego pójścia za głosem Pana.  Maryja podkreśla również wartość innego powołania - do małżeństwa  i rodzicielstwa mówiąc o szczególnych i wyjątkowych łaskach związanych  z przyjęciem każdego dziecka.

Formy nabożeństwa
Czwartki i piątki mamy uważać jako szczególne dni łaski. W te dni  zgodnie z prośbą Maryi mamy odprawiać w rodzinie Godzinę Świętą  rozpoczętą i zakończoną pięciokrotnym znakiem krzyża, a wypełnioną  pieśniami, rozważaniem Drogi krzyżowej, Różańcem, innymi dowolnymi  modlitwami i lekturą duchową. Dobrze, by modlitwie towarzyszyła zapalona  świeca jako znak obecności Jezusa i przypomnienie obietnic Maryi.
Matka Boża prosi również o odmawianie Koronki do Płomienia Miłości  jej Niepokalanego Serca. Na cześć pięciu Ran Pana Jezusa żegnamy się  pięć razy: „W imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen”. Na dużych paciorkach  różańca odmawiamy modlitwę: „Pełne Boleści i Niepokalane Serce Maryi,  proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Na małych paciorkach:  „Matko ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!”  Natomiast na zakończenie: (3x) „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,  jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Matko  Boża, rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz  i w godzinę śmierci naszej. Amen”.
Matka Boża prosi o jak najczęstsze odmawianie modlitwy kończącej  koronkę. Warto dodawać ją do innych modlitw, Maryja uważa ją bowiem za  skuteczny środek oślepiania szatana. Matka Boża prosi również  o nabożeństwo do jej Przeczystego Oblubieńca św. Józefa, naszego  szczególnego orędownika.

Czas burzy
Maryja mówi wprost, że czas, w którym żyjemy to czas burzy, czas  szerzącej się nienawiści, bezbożności i grzechu, a nasze położenie jest  coraz bardziej dramatyczne. Zbliża się niezwykle bolesne, ale  i zbawienne oczyszczenie. W tym czasie Maryja nie pozostawi nas samych,  to jej wyraźna obietnica. Będzie nam towarzyszyć, światłem Płomienia  Miłości rozbudzi oziębłe i ospałe dusze, będzie nam arką schronienia,  rozświetli nasze ciemności. Razem z nią uratujemy świat.
Figura Płomień Miłości

Różanie Płomień Miłości

Flame of Love Scapular
Szkaplerz Płomienia Miłości

Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary
Plakat Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi

Godło Ruchu z Płomień Miłości
MADRE NUESTRA SALVANOS POR LA LLAMA DE AMORE DE TU IMACULAADO CORAZON
Matko nasza ratuj nas Płomieniem Miłości Twojego Niepokalanego Serca

Logo Ruchu z Płomień Miłości
The Flame Of Love Of The Immaculate Heart Of Mary
Forming Christ Within Your Heart
Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi
Formowanie Chrystusa w twoim sercu
Logo Płomień Miłości
Figura Płomień Miłości
Różaniec Płomień Miłości
Godło Ruchu z Płomień Miłości
Płomień Miłości
Płomień Miłości
Szkaplerz Płomień Miłości revers
Szkaplerz Płomień Miłości avers
Plakat Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi
Wróć do spisu treści