Statut - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
STATUT
STOWARZYSZENIA ARKA OCALENIA

           Rozdział I.  Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE ARKA OCALENIA zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2
  Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz.104, z późn. zm.), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami
2. Stowarzyszenie może tworzyć sekcje, komitety społeczne i honorowe, określając ich strukturę, kompetencje,
   a. obszar i zakres działania.
3. Stowarzyszenie może tworzyć  Oddziały Terenowe.
4. Powołanie Oddziału Terenowego następuje mocą uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia na wniosek 15 członków z określonego terenu administracji państwowej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju, zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach (1989 r .) lub z prawem właściwym dla działalności Oddziału danego kraju.
5. Oddziały Terenowe działają w oparciu o Statut Stowarzyszenia.
6. Oddziały Terenowe nie są uprawnione do podejmowania samodzielnych uchwał.
7. Oddział Terenowy jest zobowiązany do przekazywania kwartalnie sprawozdań ze swojej działalności do Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
8. Uchwały Zarządu Głównego w sprawach powoływania Oddziałów oraz innych, mających znaczenie dla Stowarzyszenia, są w pełnym brzmieniu przekazywane do wiadomości najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
9. Siedzibą Stowarzyszenia jest Jaworzno.
10. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym charakterze i celach działania.


§ 4
Stowarzyszenie posiada elementy tożsamości:
  • Symbol Cudowny Medalik Matki Bożej Niepokalanej.
  • Symbol Cudowny medalik Michała Archanioła.
  • Godło Matka Boża Nasza Arka Ocalenia - Matka Boża Nasza Arka Ocalenia.
  • Chustą Stowarzyszenia Arka Ocalenia - Matka Boża z opisem w kolorystyce maryjnej na tle białym lub niebieskim.
  • Logo Matka Boża kierująca Arką - w otoku z nazwą Stowarzyszenia i danymi wskazującymi na podmiot prawa.
  • Pieczęć Matka Boża w otoku z nazwą Stowarzyszenia i danymi wskazującymi na podmiot prawa.
  • Hymnem Stowarzyszenia Arka Ocalenia (śpiewany na melodię „ ”)

Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed kurzącymi wodami potopu, tak teraz Naszą Matkę Maryję ogłaszamy Naszą Arką Ocalenia! Ojcze spraw litości wie, aby Uchroniła nas od zagłady i przyniosła Boże Zwycięstwo! Całkowicie poddajemy się pod Panowanie Dwóch Serc. Ojcze, Twoje jest Królestwo, Moc i Chwała na zawsze przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Dyplom SAO
Dyplom otrzymuje członek SAO po złożeniu przyrzeczenia. Jest na nim Godło, dane personalne, kod statystyczny, pieczęć SAO oraz opatrzony jest datą i podpisami prezesów SAO
Wydawane są przez zarządy SAO, który powinien prowadzić szczegółową ich ewidencję.
Posługiwanie się elementami tożsamości jest reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 5
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Prezes i Zarząd mogą być zatrudniani i wynagradzani przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd może zatrudniać pracowników, którymi mogą być osoby będące i niebędące członkami Stowarzyszenia w liczbie niezbędnej do realizacji zadań.

§ 6
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację zadań.

Działalność może być prowadzona wg niżej wymienionych branż:
91.03.O - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
86.90.D - Działalność paramedyczna
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
79.11.B - Działalność agencji podróży - organizowanie grup pielgrzymkowych na terenie kraju
77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
71.20.B - Działalności laboratoriów innych niż medyczne
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
71.20.A - Wykonywania badań i analiz związanych, z jakością żywności
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa;
62.03.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
62.02.Z - Działalność związana z planowanie i projektowanie systemów komputerowych, włączając szkolenia
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
58.11.Z - Wydawanie książek
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, czyli po prostu catering,
47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.11.O - Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

2. Prowadzona działalność w myśl Ustawy o działalności pożytku publicznego może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.     
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest świadczeniem, na podstawie stosunku prawnego, usług, za które prowadzący tę działalność nie pobiera wynagrodzenia
b) działalność odpłatna jest działalnością w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych (dochód z działalności odpłatnej służy wyłączenie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych określonych w § 7).
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych
    form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników.

Rozdział II.  Cele i sposoby ich realizacji
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Ochrona, renowacja utrzymanie obiektów Sakralnych kult religijny.
2. Kształtowanie duchowej i intelektualnej postawy członków Stowarzyszenia i osób młodych poprzez pogłębione uczestnictwo w życiu Kościoła.
3. Troska o rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu katolickim.
4. Promowanie muzyki o tematyce chrześcijańskiej.
5. Promowanie mediów katolickich.
6. Promowanie wartości chrześcijańskich.
7. Promowanie godności i nienaruszalności życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
8. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
9. Wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
11. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
11. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
13. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
14. Powadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem Społecznym.
15. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
16. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
17. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
18. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
19. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
20. Promocja i organizacja wolontariatu.
21. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
22. Współpraca z jednostkami administracji publicznej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie funduszy na prace budowlane, remontowe i konserwacyjne od jednostek administracji publicznej, samorządowej, organizacji pozarządowych, pożytku publicznego stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej poprzez druk folderów i innych materiałów reklamowych dotyczących miejsc kultu religijnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
3. Organizowanie wykładów, zebrań, sympozjów i spotkań dyskusyjnych.
4. Organizowanie koncertów piosenki religijnej.
5. Współpraca z mediami katolickimi i świeckimi.
6. Organizacja nabożeństw, spotkań modlitewnych, rekolekcji i pielgrzymek.
7. Ochronę i promocję zdrowia.
8. Pomoc w organizowaniu kursów, odczytów, pokazów i wystaw, konferencji naukowych i seminariów oraz szkoleń dla różnego rodzaju grup zawodowych i społeczności lokalnej.
9. Działania własne oraz we współpracy i na zlecenie organów administracji państwowej i samorządowej z kościołem katolickim, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi krajowymi i zagranicznymi.
10. Organizowanie sekcji samokształceniowych, kursów i konferencji.
11. Udzielanie pomocy w prowadzeniu poradni.
12. Promowanie Stowarzyszenia w regionie, Polsce oraz poza granicami kraju.
13. Organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych i pielgrzymkowych.
14. Organizowanie szkoleń.
15. Angażowanie do prac społecznych.
16. Praktyczną realizację programów rozwoju i restrukturyzacji poszczególnych dziedzin życia w tym uczestnictwo w programach.
17. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych.
18. Edukacja współpraca i monitorowanie.
19. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
20. Prowadzenie działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r.
21. Inne formy działalności w ramach współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
22. Prowadzenie strony internetowej, tworzenie aplikacji webowych.
23. Składanie ofert na realizację zadań publicznych.

§ 9
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności polegającej na:
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z realizacji celów określonych w Statucie.
4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich bliscy.

Rozdział III.  Członkowie i ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.
4. Sympatyków.

§ 11
  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych,
niepozbawione praw publicznych o nienagannej opinii, (małoletni 16-18 lat za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych), którzy złożą stosowną deklarację i uchwałą Zarządu zostaną przyjęci w poczet członków.

§ 12
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zgłaszać postulaty i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i postanowień władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14
  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 15
 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem § 12 pkt 1 i 2 a także jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16
  Członkiem sympatykiem może zostać młodzież w wieku 13-17 lat po zadeklarowaniu chęci należenia do grona sympatyków Stowarzyszenia.
Sympatyk Stowarzyszenia ma prawo korzystania z pomocy i mienia Stowarzyszenia.

§ 17
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.
Składek członkowskich nie pobiera się od młodzieży uczącej się, nieosiągającej własnych dochodów, oraz osób bezrobotnych.
W przypadku małżeństw składkę opłaca jedna osoba.

§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
   Stowarzyszenia lub działania na szkodę stowarzyszenia,
d) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
e) likwidacji stowarzyszenia.
2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od powiadomienia o wykluczeniu do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków statutowych.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 
§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od przyjętego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy co najmniej 50% frekwencji.
5. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 20

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, jako sprawozdawcze raz na dwa lata i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych, nie wcześnie niż 15 minut po pierwszym terminie.
1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni członkowie:
a) zwyczajni - z głosem stanowiącym,
b) wspierający, honorowi, zaproszeni goście - z głosem doradczym
§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór 3-9 członków Zarządu oraz od 2-5 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
8. Nadawanie godności członka honorowego.
9. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia praw majątkowych.

§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub
   żądania  i obradować nad sprawami, dla których zostało powołane.

§ 23
  Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1 lub 2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza a także może wybrać, pełnomocnik, kronikarza, kustosza,.
Członkiem Zarządu nie może być osoba w gestii, której jest możliwość decydowania o środkach przeznaczonych na cele statutowe Stowarzyszenia.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

§ 24
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie,
d) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
e) sporządzanie sprawozdań z działalności,
f) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
g) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
h) uchwalanie projektów, planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
j) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
k) decydowanie o sprawach związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy i płacy pracowników etatowych Stowarzyszenia,
l) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami,
m) powoływanie komisji problemowych i zespołów zadaniowych,
n) ustalanie wzorów sztandaru, pieczęci, godła, hymnu,
o) tworzenie sekcji, komitetów społecznych i honorowych Stowarzyszenia, określanie kompetencji i zakresu ich działania.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem powoływanym do sprawowania kontroli nad bieżącą działalnością stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwu do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
    podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
4. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin wewnętrzny opracowany przez Komisję.

§ 26
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia,
b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną pracy Zarządu oraz wnioskowanie o absolutorium
    dla ustępującego Zarządu,
c) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków z kontroli,
d) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia
§ 27
1. Majątek stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze i prawa.
2. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c) wpływy z działalności statutowej
d) ofiarność publiczna,
e) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
f) środki publiczne,
g) dochody z praw majątkowych, lokat kapitałowych, dywidend i innych prawnie dopuszczalnych dochodów,
h) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
3. Majątek Stowarzyszenia jest wypracowywany, gromadzony i przeznaczany jedynie dla skutecznego realizowania celów statutowych i w żadnej sytuacji nie może być dzielony między członków.

§ 28
Sposób reprezentacji
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka prezydium Zarządu.

Rozdział VI.  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmie Walne Zgromadzenie. Jeżeli Stowarzyszenie zostanie rozwiązane przez Sąd, to on ustanowi likwidatora. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

Rozdział VII.  Przepisy przejściowe
§ 30
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

       Dokumenty Stowarzyszenia Arka Ocalenia
Deklaracja członkowska przystąpienia do Stowarzyszenia
Uchwała w sprawie ustalenia trybu składki członkowskiej
Wróć do spisu treści